Wesprzyj nas
Deklaracja dostępności

Dokumenty

Tutaj możecie pobrać nasze zgody i oświadczenia wymagane przy zapisach dziecka do klubu.

  1. Regulamin Składek
  2. Oświadczenie o składkach
  3. Oświadczenie rodzica

Regulamin UKS KTH Krynica-Zdrój

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Warunkami przynależności do klubu i uczestnictwa w zajęciach treningowych są:

  1. złożenie podpisanego regulaminu składek, oświadczenia o składkach oraz oświadczenia rodzica dostępnych na stronie ukskth.pl w zakładce „o nas” – dokumenty.
  2. dostarczenie trenerowi prowadzącemu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawia sportu.
  3. opłacanie składek członkowskich.
§ 2

Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną oraz jej systematycznego podnoszenia. W związku z tym Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i specjalistycznym zawodniczym.

§ 3

Uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez UKS KTH Krynica-Zdrój zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń, oraz przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.

§ 4

Każdego uczestnika obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, wysoka kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych.

§ 5

Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest każdorazowe informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń o swojej chwilowej niedyspozycji, złym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie ćwiczeń.

§ 6

Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odmowy wykonania ćwiczenia, gdy uzna, że jest ono niebezpieczne dla jego stanu zdrowia. Odmowa musi być zgłoszona do trenera prowadzącego zajęcia.

§ 7

Wszyscy uczestnicy zajęć sportowych muszą posiadać odpowiedni, kompletny sprzęt sportowy. W szczególności dotyczy to posiadania ustalonego i obowiązującego sprzętu hokejowego podczas treningów oraz meczów.

§ 8

Brak właściwego sprzętu sportowego może być podstawą dla trenera do odsunięcia dziecka od reprezentowania Klubu, oraz udziału w treningu, meczu, zawodach.

§ 9

Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są dbać o sprzęt sportowy, z którego korzystają podczas treningów.

 

 OPŁATY I UBEZPIECZENIE

 § 10

Członkowie uczestniczący w zajęciach muszą obowiązkowo posiadać klubowe ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie należy opłacać zgodnie z podaną informacją przed danym sezonem rozgrywkowym. Brak ubezpieczenia uniemożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach.

§ 11

Na obowiązkowe opłaty składają się składki członkowskie oraz dodatkowe opłaty związane z uczestnictwem w meczach, turniejach i zawodach.

§ 12

Opłaty należy regulować najpóźniej do 12-go każdego miesiąca na konto bankowe Klubu.

§ 13

Opłata za składkę członkowską składana jest comiesięcznie przez cały rok.

§ 14

Brak wniesienia opłaty do końca danego miesiąca skutkować będzie niedopuszczeniem trenującego do dalszych zajęć. Brak całkowitego uregulowania zaległych opłat w ciągu kolejnych 4 tygodni powoduje skreślenie trenującego z listy uczestników Klubu.

  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

​§ 15

Trenujący przypisani są do odpowiednich grup zawodniczych i trenerów. Grupy te mają jednoznacznie określone terminy zajęć.

§ 16

Nie ma możliwości samodzielnej zmiany grupy, dni treningu ani trenera, bez wcześniejszej zgody aktualnego trenera prowadzącego na taką zmianę.

§ 17

W przypadku nieobecności w zajęciach, Klub nie przewiduje możliwości odbycia ćwiczeń w ramach zajęć innej grupy, lub w innych terminach. Nieobecność członka na zajęciach nie zwalnia od opłat.

§ 18

Rodzice nie mogą przebywać w boksach zawodników na lodowisku oraz na sali treningowej podczas prowadzonych zajęć, z wyłączeniem grupy Naboru oraz zgłoszonych przez Zarząd „dni otwartych”.

§ 19

Rodzice nie mogą wpływać na decyzje sportowe trenera prowadzącego. W przypadku zgłoszenia przez trenera do Zarządu klubu prób wpływania na jego decyzje przez rodzica tj., gdzie dany zawodnik powinien grać, z kim i kiedy itp. Klub ma prawo do odsunięcia zawodnika od zajęć oraz do całkowitego usunięcia z Klubu.

 

PRYWATNOŚĆ

 § 20

Akceptując niniejszy Regulamin członek UKS KTH Krynica-Zdrój / uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”

§ 21

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności Klubu, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 22

Członek UKS KTH Krynica-Zdrój / uczestnik zajęć oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.

§ 23

Klub UKS KTH Krynica-Zdrój zastrzega sobie prawo udostępnienia złożonych danych członka Klubu UKS KTH Krynica-Zdrój / uczestnika zajęć na żądanie organów państwowych do tego uprawnionych.

 

USTALENIA KOŃCOWE

 § 24

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Klubu: https://www.ukskth.pl/pl/dokumenty.html

§ 25

Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Klubie.

§ 26

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zapisów powyższego Regulaminu.
W kwestiach spornych decyzja Zarządu jest decyzją obowiązującą.

§ 27

Następstwem nieprzestrzegania ww. punktów są:

  • niedopuszczenie przez osobę prowadzącą do zajęć,
  • upomnienie słowne,
  • powiadomienie rodziców/opiekunów,
  • wykluczenie z grona członków Klubu UKS KTH Krynica-Zdrój.

 

Regulamin zatwierdzono przez

Zarząd Klubu UKS KTH Krynica-Zdrój.